Sunday, January 29, 2012

ชาดกในพระพุทธศาสนา

ชาดก
ชาดก คือ เรื่องราวที่เล่าถึงอดีตของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงประสูติเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีทั้งหมด 550 เรื่อง ในฐานะพุทธศาสนิกชนควรที่จะต้องศึกษาเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะมีเรื่องราวที่นักเรียนในชั้น ม.1 ได้ศึกษาคือ


1. อัมพชาดก


2. ติตติรชาดก


สังคมศึกษา ม.1

No comments:

Post a Comment